درباره ما


مهد کـودک و پيـش دبستـاني ســلام کوچــولـو به مديــرموسسي سرکار خانم مرادي، کارشناس حسابداري، کارشناس تربيت مربي و کارشناس ارشد مديريت آموزشي، با هدف ايجاد محيطي آرام ، شاد و صميمي همراه با بکارگيري اصول و شيوه هاي نوين آموزشي در جهت تقويت IQ و EQ کودکان با همکاري کادري مجرب و تحصيل کرده و دانش آموخته شيوه کودک محور (هاي اسکپ) در آبان ماه 1388 فعاليت تخصصي خود را عرضه بالندگي کودکان زير 6 سال آغاز نمود.